Serveis

Departament LABORAL

Gestions 23 F&B, SL ofereix un assessorament personalitzat per a la seva empresa. Té com a objectiu resoldre els problemes i situacions que es produeixen, aportant solucions que es tradueixen en reducció de costos i evitar sancions.

 • Assessorament laboral
 • Control de finalització o pròrroga dels contractes de treball
 • Confecció rebuts de salari
 • Altes i baixes en la Seguretat Social
 • Confecció i tramitació dels contracte de treball
 • Preparació dels models TC1 i TC2
 • Estudis sobre els avantatges i bonificacions en la contractació del personal
 • Prevenció de Riscos Laborals

Departament COMPTABLE

La comptabilitat d'una empresa és essencial per saber si l'empresa és rendible. Per tant, Gestions 23 F&B, SL realitza reunions trimestrals o semestrals, segons necessitat del client, per informar de la situació de l'empresa i per buscar rendibilitat i millora.

 • Assessorament i informació actualitzada sobre l'estat de la seva empresa
 • Elaboració i presentació de les Comptes Anuals en el Registre Mercantil
 • Confecció i presentació dels Llibres Comptables en el Registre Mercantil

Departament FISCAL

La fiscalitat d'una empresa és un element principal per representar transparència i netedat davant de qualsevol Administració Pública, bancaria entre altres.

 • Confecció i presentació de declaracions trimestrals / Anuals
  (IRPF, IVA, Impost de Societats, mòduls...)
 • Assessorament Fiscal
 • Declaracions Censals, sol•licitud d'aplaçaments de deutes tributaris
 • Atenció de requeriments o notificacions de l'Agencia Tributaria
 • Estudis específics sobre l'Impost de la Renda

Serveis d'Estrangeria

Com a conseqüència de la diversitat de normes que regulen la matèria d'Estrangeria, així com del breu espai de temps en el qual aquestes normes són modificades, moltes són les preguntes que habitualment es plantegen les persones estrangeres a Espanya, així com els descendents d'espanyols a l'estranger. Per això es de gran utilitat, comptar amb l'ajuda d'un professional especialitzat en la matèria.

 • Autorització d'estada i pròrrogues
 • Autorització de residència temporal no lucrativa
 • Autorització de residència temporal per reagrupació familiar
 • Autorització de residència temporal i treball per compte d'altre
 • Autorització de residència temporal i treball per a investigació
 • Autorització de residència temporal i treball Targeta Blava-UE
 • Autorització de residència temporal i treball compte d'altre de durada determinada
 • Autorització de residència temporal i treball per compte propi
 • Autorització de residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis
 • Autorització d'estada o residència temporal amb excepció de l'autorització de treball
 • Autorització de residència o residència i treball per circumstàncies excepcionals
 • Autorització de residència de llarga durada o de llarga durada-UE
 • Autorització per treballar
 • Autorització de tornada
 • Número d'identitat d'estranger (NIE) i Certificats
 • Inscripció en el Registre Central de Extranjeros_Residencia ciutadà de la UE
 • Sol·licitud de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE
 • Sol·licituds inicials de treball
 • Sol·licitud de modificació de c / a a c / t
 • Sol·licitud de modificació de residència a treball
 • Sol·licitud de renovació de permisos per circumstàncies excepcionals
 • Nacionalitats
 • Canvis de permisos de conduir

Assegurances

 • Auto / moto
 • Llar
 • Decessos
 • Accidents
 • Responsabilitat civil i assistència jurídica
 • Assegurança de negoci
 • Assegurança de vida
 • Malaltia

Serveis LOPD

La Protecció de Dades té per objecte garantir i protegir, amb el que concerneix el tractament de les Dades personals, les llibertats públiques , els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, de possibles mals usos. A més a més reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per a disposar i decidir sobre les mateixes.

D'aquesta manera, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, del 13 de Desembre (LOPD) i les altres normes aplicables, imposen una sèrie de mesures de caràcter tècniques, organitzatives i jurídiques a aquells que tinguin dades de caràcter personal, recollides en el RDLODP 1720/2007 del 21 de Desembre del 2007


Serveis

 • Inscripció dels fitxers en l'Agència de Protecció de Dades.
 • Creació d'un Document de Seguretat, de compliment obligatori per al personal amb accés a dades de caràcter personal i als sistemes d'informació.
 • Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades.
 • Informar a l'interessat, com a titular de les seves dades, de l'existència del fitxer i de la seva finalitat.
 • Informar al personal de les normes de seguretat i conseqüències del seu incompliment.
 • L'obligatorietat de què consti per escrit, un encarregat del tractament de les dades d'un tercer (ex. Assessoria) i que s'acordin les mesures de seguretat que en aquest cas l'Assessoria ha de complir.
 • Prohibició de comunicar o cedir les dades personals a un tercer sense el consentiment previ de l'interessat (Ex. Enviaments publicitaris).